Legal

 

Henkilotietolain 10§ mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterin pitäjä

  • Macronet Tmi
   Puolukkatie 5 A 3
   08500 Lohja
   +358 45 355 6666
   contact.<vuosi>@macronet.fi
 2. Rekisterin nimi
  • Macronet asiakasrekisteri.
 3. Henkilötietojen käsittelytarkoitus
  • Henkilötiedoista pidetään rekisteriä asiakassuhteiden, palveluiden, tuotteiden ja tehtävien hoitamisen, kehittämisen, ylläpitämisen ja tietoturvan takia.
 4. Rekisterin tietosisältö
  • Asiakkaan perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, Y-tunnus, osoitetiedot, laskutustiedot, asiakasnumero, sopimusten tiedot ja ehdot, tilatiedot.
  • Teletunnistetiedot ylläpito- ja viranomaiskäyttöä varten.
 5. Säännönmukaiset tietolähteet
  • Asiakkaan luovuttamat ja asiakkaan päätelaitteesta saatavat tiedot.
  • Luotettavasta lähteesta saatavat tiedot.
 6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  • Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimissa rajoissa, poislukien tietojen myynti markkinointitarkoituksiin.
  • Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.
  • Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 7. Rekisterin suojauksen periaatteet
  • Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriin pääsevät henkilöt ovat erikseen rajattu.
  • Rekisteristä otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot.
  • Rekisterin sisältö pidetään salassa ulkopuolisilta niin hyvin kuin se on kohtuullisin toimenpitein mahdollista.

 

Sovellettavat sopimusehdot (01.01.2014)

 1. Yleistä
  Näitä sopimusehtoja sovelletaan Macronet Tmi:n (Yritys) ja asiakkaan (Asiakas) välisessä suhteessa. Ehdot astuvat voimaan 1.1.2014 korvaten samalla aiemmat sopimusehdot.
 2. Sopimuksen alkaminen
  Sopimus alkaa, kun Asiakkaan tekemä tilaus on vahvistettu Yrityksen toimesta. Mikäli tilatussa palvelussa havaitaan puutteita, tulee virheistä ilmoittaa seitsemän vuorokauden kuluessa Yritykselle.
  Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimustaan eteenpäin ilman erityistä lupaa, Yrityksellä on oikeus siirtää sopimus ja mahdolliset palvelut kolmannelle osapuolelle ja muuttaa tarvittaessa palvelusopimuksen sisältöä.
 3. Sopimuskausi ja irtisanominen
  Sopimuskauden pituus määräytyy laskutusjakson mukaan, ellei asiasta ole muuta sovittu. Mikäli palvelua ei irtisanota 30 vuorokautta ennen seuraavan laskutusjakson alkamista, sopimus jatkuu normaalisti vastaavalla sopimuskaudella. Irtisanominen tulee toimittaa kirjallisesti, irtisanomispäivä on virallinen kun Yritys on sen kirjallisesti vahvistanut.
  Yritys ei hyvitä kesken sopimuskauden irtisanottua sopimuskautta, ellei syynä ole Yrityksen kykenemättömyys toimittamaan sovittuja palveluita. Tämä ei koske kohtuullisessa ajassa (viikossa) korjattavia toimintakatkoksia, jotka ovat aiheutuneet laiteviasta, suunnitelluista ylläpitotöistä tai viasta tiedonsiirrossa.
  Yritys voi irtisanoa Asiakkaan sopimuksen välittömästi jos sopimusehtoja on rikottu, tai palvelua ei voida tuottaa ulkopuolisen tekijän vuoksi. Esimerkkinä viranomaismääräykset ja muut force majeure -tilanteet.
 4. Toimitusaika
  Yritys toimittaa Asiakkaan tilaamat palvelut mahdollisimman nopeasti maksusuorituksen jälkeen, ja pitää Asiakkaan ajantasalla aikataulusta ja mahdollisista viivästyksistä.
 5. Yrityksen velvoitteet ja vastuut
  Yritys valvoo palveluiden toimintaa  ja pyrkii varmistamaan palveluiden virheettömän toiminnan. Yritys ei ole vastuullinen korvaamaan huoltotöistä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia, elleivät ne aiheudu Yrityksen omatoimisen toiminnan myötä. Tällöinkin Yrityksen vastuu rajoittuu yhden kuukauden palvelumaksua vastaavaan summaan, joka myönnetään veloituksettomana käyttöaikana. Mahdolliset vikatilanteet korjataan mahdollisimman nopeasti ja Asiakkaan pyynnöstä tehtävistä korjaustöistä peritään hinnaston mukaiset maksut.
  Yrityksellä on oikeus muuttaa Asiakkaan käyttäjätietoja tai muita palvelun käyttöön liittyviä tai rinnastettavia tietoja mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Yrityksellä on myös oikeus katkaista palvelun tarjoaminen tilapäisesti ja tarkistaa palvelun hinnoittelua käyttötarpeita vastaavaksi, mikäli Asiakkaan resurssienkäyttö poikkeaa normaalista tai palvelukuvauksen mukaisesta käytöstä, Asiakas aiheuttaa haittaa muille Asiakkaille tai Asiakas toimii sopimuksen vastaisesti.
  Yritys ei vastaa käyttämiensä ulkopuolisten rekisterien ja palveluiden ylläpidosta tai mahdollisista toimintahäiriöistä. Yritys ei takaa järjestelmiinsä tallennetun tiedon säilymistä.
 6. Asiakkaan velvoitteet ja vastuut
  Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa tai jälleenmyydä tilattuja palveluitaan, ellei asiasta ole erikseen sovittu.
  Asiakas ei saa käyttää palveluitaan suoramarkkinointiin, ellei asiasta ole erikseen sovittu.
  Asiakas vapauttaa Yrityksen vastuusta ja on korvausvelvollinen, jos Asiakkaan toimet aiheuttavat seuraamuksia tai korvausvelvollisuutta. Asiakas vastaa omasta palvelustaan ja sisällöstään että se on Suomen lakien, viranomaismääräysten ja hyvien tapojen mukaista – eikä se loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia.
  Asiakas tallettaa materiaalin Yrityksen tarjoamaan palveluun omalla vastuullaan ja on vastuussa tallentamansa materiaalin varmuuskopioinnista.
  Asiakas on velvollinen pitämään yhteystietonsa ajantasalla ja seuraamaan saamiansa tiedotteita ja toimimaan tarvittaessa niiden mukaisesti.
 7. Laskutus
  Yritys laskuttaa palveluista etukäteen sovitun sopimusjakson mukaisesti. Huomautukset on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä.
  Asiakas on vastuussa laskun maksamisesta eräpäivään mennessä, jonka jälkeen Yrityksellä on oikeus katkaista palveluiden tarjoaminen. Mikäli laskua ei ole maksettu 30 vuorokauden kuluessa eräpäivästä, Yrityksellä on oikeus irtisanoa sopimus ja poistaa kaikki Asiakkaan materiaali.
  Yrityksellä on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko, mahdollinen maksukehotusmaksu sekä palveluiden uudelleenavausmaksu. Asiakas vastaa maksun laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvista perintäkuluista ja oikeudellisesta kuluista.
  Hinnastot ovat euroissa ja laskutusvaluutta on euro. Mikäli hinnasta ei ole sopimuksessa sovittu, käytetään Yrityksen hinnaston mukaisia hintoja. Yrityksellä on oikeus muuttaa tuotteen tai palvelun toistuvaismaksua ilmoittamalla muutoksesta ja muutoksen perusteista asiakkaalle kirjallisesti vähintään 90 päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus kyseisen tuotteen tai palvelun osalta päättymään hinnanmuutoksen voimaantulopäivänä ilmoittamalla tästä kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää.
 8. Muut ehdot
  Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina kaikki toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot.
  Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
  Mikäli mahdollista, erimielisyydet ratkaistaan neuvottelemalla – tarvittaessa asian jatkokäsittely järjestetään kotipaikan käräjäoikeudessa.