Jul 012017
 
Suomenkielinen versio täällä.

Why?

One day I just needed an access control system and reservation calendar to a common use sauna, and it had an electric lock (24VAC) already in place.

Hardware (links to Finnish shops):

Stage 1 (memory card):

Raspberry Pi got the newest Raspbian Jessie, which was at the moment in version 2017-06-21. Kernel for the distribution is 4.9.28-v7+.

Stage 2 (assembly):

 • detach controller from the TFT (TFT-enclosure required this)
 • assemble the TFT enclosure
 • attach the controller to the TFT, make sure both cables are in place
 • drill holes to the bottom of RasPi enclosure (6mm drill), to use TFT -attachment points
 • insert memory card to RasPi
 • attach RasPi with it’s enclosure to TFT
 • attach the cable from TFT to RasPi, along with 5V(pin4) and Gnd(pin6) with jumper wires
 • attach NFC-reader with jumper wires to RasPi, you’ll use pins 1,3,5,11,12,15,16,19,21-26 (f.ex 3.3V, Gnd, i2c & SPI)
  (Explore NFC Board Schematic)
 • attach relay card module to RasPi, relay needs ~80mAh of current so take note of this when deciding the PSU
  pins 2 (5V -> VCC), 7 (GPIO -> In1) and 9 (Gnd -> Gnd) are needed
 • attach the relay between the another power cable going to the electric lock

Stage 3 (software):

Reader uses SPI, so enable SPI at raspi-config. TFT will rotate by adding display_rotate=1 (90 degrees) or display_rotate=3 (270 degrees) to /boot/config.txt – and console font can be made bigger with dpkg-reconfigure console-setup.

For actual use you need a small stack of software. Relay module must be controller (to open/close door) and NFC-card must be read and validated against some user database. And unless you want to keep the user database up-to-date by hand, there should be something for that also…

My solution was a simple python-service, which reads the NFC-card, validates is against data in MariaDB and after that tells the result on screen & activates the relay if necessary. Almost up to date code can be found at https://macronet.fi/dev/nfc/ (maybe later at github also) – it might work, or not.

Library used for reading the NFC-card is nxppy -that and all other requirements are easy to install:

# sudo apt install python-dev python-pip python-mysqldb cmake mariadb-server-10.0
# pip install nxppy

Stage 4 (installation):

Install the system to the place you want, so that you can show a card to the reader. This might need some cables if you want to take the reader further away – please make note that the reader requires 14 wires (haven’t actually tested if it works without i2c, because it uses SPI) so it’s like 2 cat5e cables.

Stage 5 (why internet connection? and then what?)

Make RasPi to call home/VPN, so that you are able to fix problems remotely.

Or “forget” a wireless keyboard receiver to USB-port and use your new NFC-enabled access control system as an IRC-client.

Jul 012017
 
English version here.

Miksi?

Tulipa eräänä päivänä tarvetta toteuttaa kulunvalvonta ja varauskalenteri erääseen yhteiskäytössä olevaan saunatilaan, missä oli ovenkarmissa jo sähkövastinrauta (24VAC) valmiina.

Käytetty rauta:

Vaihe 1 (muistikortti):

Raspberry Pi  sai sisäänsä uusimman Raspbian Jessien, joka tekohetkellä oli versiota 2017-06-21. Jakelun kernelinä toimii 4.9.28-v7+.

Vaihe 2 (kokoonpano):

 • irrota TFT:stä ohjainkortti (valitsemani kotelo vaati tämän)
 • kokoa TFT:n kotelo näytön ympärille
 • kiinnitä TFT:n ohjainkortti takaisin paikoilleen, varmista että molemmat lattakaapelit ovat hyvin kiinni
 • poraa raspin kotelon pohjaosaan oikeisiin kohtiin reiät (6mm terällä) TFT:n kiinnikkeitä varten
 • laita muistikortti raspiin
 • kiinnitä raspi koteloineen TFT:n kiinnikkeisiin
 • kiinnitä näytön lattakaapeli sekä virtajohdot 5V(pin4) ja Gnd(pin6) hyppylangoilla raspiin
 • kiinnitä NFC-lukija hyppylangoilla raspiin, tarvitset pinnejä 1,3,5,11,12,15,16,19,21-26 (mm. 3.3V, Gnd, i2c & SPI)
  (Explore NFC Board Schematic)
 • kiinnitä relekortti raspiin, rele tarvitsee toimiakseen ~80mAh eli huomioi tämä virtalähteen mitoituksessa
  tarvitset pinnit 2 (5V -> VCC), 7 (GPIO -> In1) ja 9 (Gnd -> Gnd)
 • kierrätä sähkölukon toinen virtajohto releen kautta

Vaihe 3 (softa):

Lukija käyttää SPI:tä, eli enabloi SPI raspi-config :sta. TFT käännetään pystyyn lisäämällä /boot/config.txt :n display_rotate=1 (90 astetta) tai display_rotate=3 (270 astetta) ja konsolin fonttia saa kasvatettua dpkg-reconfigure console-setup :lla.

Varsinaista käyttöä varten tarvitaan pieni nippu sovelluksia. Pitää esimerkiksi hallita relekorttia (avata/sulkea ovi) sekä lukea nfc-kortteja ja validoida luettu kortti jotain käyttäjäkantaa vasten. Ja ellei halua täyttää käyttäjäkantaa käsin niin niiden ylläpitoa vartenkin on hyvä olla omat sovelluksensa…

Oma ratkaisu oli toistaiseksi yksinkertainen python-service joka lukee nfc-kortin, validoi sen MariaDB:tä vasten jonka jälkeen kerrotaan ruudulla tulos & aktivoidaan rele tarvittaessa. Lähes ajantasalla olevaa koodia löytyy osoitteesta https://macronet.fi/dev/nfc/ (ehkä joskus myös githubissa) – se voi toimia tai olla toimimatta.

NFC-kortin luentaan käytetty nxppy -kirjasto ja muut tarvittavat riippuvuudet on helppo asentaa:

# sudo apt install python-dev python-pip python-mysqldb cmake mariadb-server-10.0
# pip install nxppy

Vaihe 4 (paikalleenasennus):

Asenna järjestelmä haluamaasi paikkaan paikoilleen niin että nfc-lukijalle voi näyttää korttia. Tämä voi vaatia hieman kaapelointia jos haluat viedä lukijan kauemmaksi raspista – huomioithan että lukija kaipaa 14 kaapelia (ei tosin ole tullut testattua _vaatiiko_ se niitä oikeasti, vai voiko esim. i2c:t jättää kytkemättä koska käyttää SPI:tä) eli 2kpl cat-kaapeleita.

Vaihe 5 (miksi internet? mitä sitten?)

Laita raspi soittamaan kotiin/VPN:ään, että pystyt korjaamaan mahdolliset vikatilanteet etänä.

Tai “unohda” usb-porttiin langattoman näppiksen vastaanotin ja käytä uutta nfc-kulunhallintajärjestelmääsi vaikka irkkaamiseen lokaalisti.